SQLSQL, odnosno Structured Query Language, predstavlja jezik sa relacionim modelom baza podataka. Ovakav model je danas jedan od najrasprostranjenijih za upravljanje bazama podataka. Jednostavno rečeno, relacioni model predstavlja podatke koji su organizovani u logičke skupove i relacije, odnosno veze između njih. Osim relacionog modela, koji se koristi u SQL jeziku, postoje još dva bitna modela baze podataka, a to su model objekti-veze i model objekti.

Za sve polaznike SQL kursa važno je istaći da SQL spada među jezike koji su najpogodniji i najednostavniji za rad. Za ovu osobinu SQL jezika najzaslužnija je činjenica da se relacije u njemu kreiraju pomoću samo jedne naredbe i, što je još važnije, odmah su dostupne za korišćenje. Svi podaci i rezultati operacija u SQL prikazuju se u vidu tabela koje omogućavaju korisnicima interaktivno i klasično programiranje.

Pohađanjem ovog kursa saznaćete sve što je važno u vezi sa SQL serververom i njegovom tehnologijom, ali i T-SQL jezika. Pomenuti jezik je zapravo skraćeni naziv za Transact-SQL i on predstavlja Microsoftovu implementaciju, tačnije proširenje Structured Query Languagea za SQL server.

Osim toga, naučićete kako se upravlja podacima u tabelama, na koji način se optimizuju baze podataka, kao i sve druge veštine koje će vas kvalifikovati kao SQL programera spremnog za rad na najzahtevnijim projektima u ovoj sferi IT industrije.

Opis i ciljevi kursa SQL programiranje i administracija

Na kursu SQL programiranje i administracija, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, imaćete priliku da steknete sve veštine koje su vam potrebne za planiranje, dizajn i razvoj baza podataka, baziranih na Microsoft SQL Serveru i programskom upitnom jeziku.   

Na početku kursa predavači će vas upoznati sa SQL tehnologijom i serverom, kao i sa T-SQL jezikom. Znanja koja steknete na prvim predavanjima omogućiće vam da kroz teorijske koncepte i praktične primere razumete kako funkcioniše implementacija baze podataka i rad sa njima.

Tokom kursa naučićete još i sve potrebne veštine koje se tiču osnova SQL servera i već pomenutog T-SQL jezika. Pored toga, steći ćete kompletnu sliku o procesu instalacije SQL servera, kreiranja i instalacije baze podataka, ali i naprednih tehnika postavljanja upita nad postojećim bazama.

Vrhunski predavači sa iskustvom vodiće vas postepeno kroz kurs do osnovnih i naprednih znanja koja su vam potrebna za rad sa Microsoft SQL bazama podataka.

Plan i program kursa detaljno predstavlja teorijske osnove baza i u skladu sa tim adekvato prikazuje načine instalacije baza i njihovog održavanja, smeštanje podataka u baze, kao i dolaženja da potrebnih podataka, koji su već smešteni u bazama. Celokupan koncept kursa osmišljen je tako da se polaznicima pruža prilika da se na najjednostavniji način upoznaju sa Microsoft SQL serverom i T-SQL upitnim jezikom.

Ideja kompletnog kursa SQL programiranje i administracija je da svi polaznici steknu potrebna znanja iz domena instalacije, kreiranja, konfigurisanja i upravljanja bazama podataka. Nakon uspešno završenog kursa polaznik će biti osposobljen da samostalo izvršava pomenuta zaduženja i da kreira upite za dobijanje potrebnih rezultata.  

Da biste pohađali ovaj SQL kurs, potrebno je da poznajete samo najosnovnije operativnih sistema na korisničkom nivou. Sa druge strane, iako vam početna programerska znanja koja podrazumevaju osnove pisanja programskog koda nisu neophodna, a vi ih ipak imate, svakako ćete lakše proći kroz ceo kurs i dodatno razviti svoje već postojeće veštine.


Plan i program predavanja:

1. Uvod u SQL Server i koncepti baza podataka

Instaliranje SQL Servera

Dizajn baze podataka i tabela, integritet podataka

Normalizacija podataka, arhitektura SQL Server baze i tipovi podataka

2. Sistemske baze, rad sa bazama i tabelama

Sistemske baze podataka i DDL, DCL i DML naredbe 

Kreiranje i menjanje baza podataka

Kreiranje i upravljanje tabelama

3. Naredbe T-SQL-a i rad sa postojećim podacima u bazama

Naredba SELECT i klauzule FROM i WHERE, korišćenje funkcija u T-SQL-u

Višestruki tabelarni upiti pomoću UNION, EXCEPT, INTERSECT i JOIN operatora, podupiti i CTE

Organizacija podataka i funkcije rangiranja

4. Upravljanje podacima u tabelama

Ubacivanje podataka u tabele

Brisanje podataka i spajanje tabela

5. Napredne tehnike u radu sa T-SQL jezikom

Varijable i kontrola toka

Kreiranje i korišćenje pogleda

Uskladištene (stored) procedure

Kreiranje i upotreba korisnički definisanih funkcija

Kreiranje i korišćenje trigera

Otklanjanje T-SQL grešaka

6. Optimizacija rada baza podataka

Ograničenja u T-SQL-u

SQL Server 2014 in-memory OLTP i indeksi

Statistika optimizacije upita i osnove transakcija

 ISPITI I SERTIFIKATI


Po završetku kursa polaznik dobija diplomu škole računara Edukativni centar.


 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 170

Cena za individualnu nastavu: 300

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.