JAVA

Kurs je namenjen Java programerima ili pojedincima koji žele da se pripreme za polaganje ispita SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065).

Java je jedan od najtraženijih programskih jezika i temelj Android operativnog sistema i kao takva instalirana je na više od 850 miliona personalnih računara, i na milijardama uređaja širom sveta.

Java predstavlja objektno-orijentisani programski jezik i kompjutersku platformu koju je prva razvila kompanija Sun Microsystems 1995. godine. To je tehnologija koja i danas podržava najmodernije programe uključujući korisničke programe, igrice i biznis aplikacije.

Java je brza, sigurna i pouzdana. Od laptopova do data centara, konzola za igrice do naučnih superračunara, od mobilnih telefona do Interneta, Java je svuda! Najnoviju verziju Java možete preuzeti sa java.com.

Kurs Java programiranja je dizajniran za početnike. Na kursu ćete naučiti osnovu u sintaksi Java, što je prvi korak na putu da postanete uspešni Java developer.

Neka Java bude Vas prvi korak u programiranju!

U okviru Java kursa se obrađuju sve potrebne teme za SCJP sertifikat. Na početku kursa  Java programiranja se prelaze oblasti koje služe za upoznavanje sa Java-om (za ljude koji se prvi put sreću sa ovim programskim jezikom):

1. Šta je Java ?

Istorijat Jave

Principi Jave

Sintaksa Jave

Razvojna okruženja (IDE) – NetBeans, Eclipse, IntelliJ

2. Instalacija Jave

Instaliranje JDK-a

Instaliranje NetBeans-a

Hello World – primer

Snalaženje u NetBeans okruženju (prečice)

Java API Dokumentacija

Upravljanje memorijom i pojam Garbage Collector

3. Primitivni tipovi podataka

Deklarisanje i inicijalizacija promenljivih

Rad sa brojevima i konverzija

Operatori

Rad sa char vrednostima

Rad sa boolean vrednostima

Predstavljanje primitivnih vrednosti kao string

4. Kontrolne strukture i funkcije (metode)

IF

SWITCH

FOR, WHILE

Kreiranje funkcija, parametri funkcije i funkcije koje vraćaju vrednosti

5. Rad sa klasama i objektima

Organizacija klasa po paketima

Kreiranje i instanciranje klase

Nivoi pristupa (public, private, protected)

Promenljive u okviru klasa (field) i komentari

Korišćenje konstruktora i getter i setter metoda

Modifikator static

Modifikator final

Konstante

Referenca this

Enumeratori

Nasledjivanje, super

Polimorfizam

Apstraktne klase

Interfejsi

Interfejsi kao tipovi podataka

Cast-ovanje

Inner klase

Anonimne klase

6. Rad sa kompleksnim objektima (String, Date)

Strings, StringBuilder i StringTokenizer

Date

7. Obrada izuzetaka i  Debugging

Šta je stacktrace?

Compile-time i Runtime greške

Obrada izuzetaka uz pomoc try/catch

Naredba THROW i odredba THROWS

Kreiranje sopstvenog izuzetka

Korišćenje debugger-a

8. Korišćenje kolekcije podataka

Nizovi

Generic (ukratko)

ArrayList

HashMap

Iterators

Sortiranje (Interfejsi Comparable, Comparator)

9. Rad sa fajlovima

Rad sa fajlovima koristeći java core biblioteke

Rad sa fajlovima koristeći externe biblioteke (Apache Commons FileUtils)

Čitanje fajla sa mreže (internet)

Parsovanje XML-a

Parsovanje JSON-a (Jackson)

10. Niti

Definicija niti

Glavna programska nit

Pokretanje nove niti

  11. Uvod u SWING (rad sa prozorima i kontrolama)

Kreiranje prozora

Kreiranje kontrola

Obrada dogadjaja i EDT

12. Priprema aplikacije za deployment

Kreiranje JAR fajla

Razumevanje classpath-a

Dokumentovanje koda koristeći Javadoc

13. Uvod u SQL

Instalacija baze podataka

Kreiranje i organizacija baze podataka

Kreiranje entiteta i relacionog integriteta (tabele, ključevi…)

SQL komande

14. Izrada projekta

Pravljenje zahteva za projekat

Izrada algoritma u vidu seme

Realizacija projekta

Pisanje dokumentacija (java docs)


 ISPITI I SERTIFIKATI

Za sticanje sertifikata neophodno je položiti jedan ispit: SCJP Sun® Certified Programmer for Java™ 6 (Exam 310-065)


POSEBAN POPUST ZA POLAZNIKE

Edukativni centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, Edukativni  centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u Edukativnom centru odslušaju Java trening dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti programiranja (Android).

 CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena: 300

Cena za individualnu nastavu: 500

Prikazane cene su u EUR a plaćanje je u RSD po srednjem kursu NBS na dan uplate.